Sekce


Literární sekce

Vedoucí sekce: František Uher


Literární sekce je páteří Střediska východočeských spisovatelů. Zakládajícími členy byli pardubičtí prozaci Lubomír Macháček a Marcella Marboe, dále pak Petr Musílek, básník z Chotěboře. Brzy k nim přibyl pardubický básník Miloš Vodička a prozaik Jaroslav Jonáš, na které v těsném sledu navázali autoři dříve se sdružující kolem bývalého nakladatelství Kruh v Hradci Králové – Milan Dušek, Jiří Faltus, Josef Plachetka, František Uher a nakonec i šéfredaktor a později ředitel nakladatelsví Kruh PhDr. Jan Dvořák, který byl později (v roce 2003) zvolen za čestného předsedu. Brzy po vzniku organizace přibyli do řad literární sekce i další východočeští spisovatelé – Josef Krečmer, Ladislav Pecháček, Jan Kratochvíl a v průběhu let se hlásili autoři další. V současné době má literární sekce 50 členů.

V roce 2010 byli čestnými členy jmenováni: Marie Kubátová, Ladislav Pecháček a Miloš Vodička.

Kritériem pro členství v literární sekci je prokazatelná literární činnost, která je také nejdůležitější náplní sekce.

Hlavním smyslem je šíření osvěty, podávání svědectví o naší době, boj proti chudobě nejen materiální, ale především té duchovní a všestranná snaha pomoci společnosti - zejména prostřednictvím literatury - vychovávat kvalitní lidi.

Žijeme v srdci globalizující se Evropy. Jsme součástí jejího obrovského technického rozmachu, ale i kulturního a mravního úpadku. Jsme součástí zotročování člověka komercí všeho druhu. To jsou danosti, kterým je třeba se vzepřít. Děláme to knihou. Anebo iniciováním veřejnosti. Členové organizace vykazují nejen bohatou vlastní publikační činnost, ale organizují i řadu společensko-kulturních akcí v regionu: besedy, literární večery a čtení, divadelní představení, odborné přednášky, literární soutěže, křty knih, autoři vystupují v pořadech pro rozhlas a televizi, publikují v denním tisku, píší recenze a odborné texty, zúčastňují se práce v nejrůznějších porotách, organizují periodicky se opakující koncipované akce ( Dny poezie Broumov – V. Kopecká, Čajovna Luna Chrudim – Z.Jirásek, Večery múz Pardubice (koncipované večery ve spolupráci s výtvarnou sekcí), kavárna U notáře v Havlíčkově Brodě – L.Vondrák aj.)

Členové literární sekce – M. Dušek, J. Faltus jsou redaktory čtvrtletníku Kruh a v roce 2011 bylo na našich webových stránkách spuštěno Literární fórum (šéfredaktor L. Macháček) – „malý internetový časopis“ sestavovaný z prací našich členů.

Bezesporu největší zásluhou je ovšem nezištná práce pro knihovny a školy, kde autoři pořádají nejen jednotlivé besedy a čtení, ale i takzvaná „řízená čtení“ , která vymyslelo a zavedlo Středisko (m. Marboe) a která se setkala s velkým ohlasem, jak u dětí, tak u pedagogických pracovníků, jimž značně usnadňuje obtížný úkol „dovést mládež ke čtenářství“.

Všemi těmito aktivitami se snaží sekce napomáhat co nejširší spolupráci s rodinami, školami, knihovnami a ostatními „stánky kultury“ tak, aby působení na mladou generaci bylo co nejkomplexnější. Aby každý čtenář pochopil, že myšlení není zbytečným obtěžováním, ale cestou k pochopení světa a poslání člověka v něm.Bližší informace o literární sekci můžete získat na adrese:


František Uher
Ledečská 2920, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon: 561 023 904, 737 773 947

Začínající autoři

Vedoucí sekce: Hana Cihlová


Sekce začínajících autorů vytváří prostor a zázemí pro seberealizaci všech, kteří chtějí svůj talent a zájem rozvíjet a zdokonalovat. Tvoří ji vesměs žáci ZŠ a studenti SŠ, kteří mají zájem o psaní a zaznamenali úspěchy v různých literárních kláních. Své nezanedbatelné místo zde mají i ostatní zájemci. Všem začínajícím literátům je nabídnuta možnost navázání kontaktu se zkušenějšími autory, kteří hodnotí jejich dílka, v rámci svých možností pomohou a poradí. Pro případné zájemce je možno uskutečnit např. dílny tvůrčího psaní. Začínající autoři dostávají i příležitost veřejného vystoupení v rámci autorských čtení, která jsou pořádána zejména v rámci Východočeského uměleckého maratónu. Tato čtení slouží ke vzájemnému setkání, k inspiraci a porovnání. Všichni členové sekce začínajících autorů dostávají šanci publikovat své práce v bulletinu SVčS, který vychází čtyřikrát do roka.

pracovnice Krajské knihovny v Pardubicích – oddělení regionálních a kulturních služeb; vyhlašovatel literárních soutěží „O pardubický pramínek“ a „Pardubické střípky“, pořadatel recitačních přehlídek spojených s autorským čtením.Bližší informace o sekci začínajících autorů můžete získat na adrese:


Hana Cihlová
Krajská knihovna v Pardubicích
oddělení regionálních a kulturních služeb
Sukova tř. 1260
530 02 Pardubice
e-mail: cihlova.okpce(at)volny.cz
tel.: 466 500 754
Organizační sekce


Výtvarná sekce


Vedoucí sekce: Hana Křivánková